مهندس امید امرایی

مهندس امید امرایی

مشاور استراتژی و طراحی محصول