مهندس علی دقت

مهندس علی دقت

مشاور نظام صنفی رایانه ای