دکتر حامد دهقان پور

دکتر حامد دهقان پور

مشاور مالکیت فکری و سرمایه